Trợ giúp về Search courses

Bộ Quy Tắc Ứng Xử Tập Đoàn Pan-United

Bộ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn PUC thiết lập các tiêu chuẩn chung và thống nhất về sự chính trực yêu cầu tất cả các nhân viên phải tuân thủ khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tương tác với đối tác bên ngoài và thực hiện trách nhiệm công việc.