Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Bài 1 - Hướng dẫn công việc cho giám sát trạm

1.       Lên kế hoạch đơn hàng.

2.       Lập kế hoạch nhân sự.

3.       Lập kế hoạch nguyên vật liệu: Kiểm tra khối lượng vật liệu/chủng loại vật liệu có thể trộn tại trạm.

4.       Lập kế hoạch xe bồn.

5.       Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng: Cùng lên kế hoạch với QC Eng về nhân lực và vật lực phục vụ công trình.

6.       Kiểm soát vệ sinh môi trường trạm.

7.       Hoạt động bảo trì và an toàn.

8.       Báo cáo, theo dõi

9.       Công tác huấn luyện nhân sự

10.       Trách nhiệm quyền hạn


Giáo viên: thanh pham

Bài 2 - Huấn Luyện Giám Sát Trạm

Bài 2 TRAINING PLANT SUPERVISOR - Giám sát trạm

I. LÊN KẾ HOẠCH CẤP HÀNG

II. QUẢN LÍ TRẠM TRỘN


Giáo viên: thanh pham