Trợ giúp về Search courses

Lesson 1 - U box test method for SCC Concrete

I. Test method for passability through spaces using U-shaped or Box-shaped apparatus (Test method for self-compactability)


Giáo viên: cam huynh

Lesson 2 - Curing method

1. Mục đích và mục tiêu

2. Khô nhanh

3. Biện pháp ngăn ngừa
Giáo viên: cam huynh