Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

L1 - Sales

1. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chí kỹ thuật dự án

2. Xi măng Pordland theo tiêu chuẩn BS tương ứng với xi măng nào của TCVN và ASTM

3. Cấp độ bền B55

4. Sản phẩm bê tông cọc nhồi vì sao  yêu cầu độ sụt cao và duy trì độ sụt lâu

5. Sản phẩm bê tông dành cho phần móng

6. Hạng mục thang máy

7. Hạng mục bê tông phần thân 

Giáo viên: Tuyen Nguyen