Giới thiệu

2. Projects/ Các dự án

ABS responsive

LANDMARK 81

High-Pumping Concrete/ Bê tông bơm tầng cao

Self-Compacting Concrete/Bê tông tự lèn

MassPour Concrete/ Bê tông khối lớn

Early Strength Concrete/ Bê tông phát triển cường độ sớm

 


PALM HEIGHTS

EcoGreen Concrete/ Bê tông EcoGreen

SÀI GÒN CENTER PHASE 2,3

VIETCAPITAL CENTER

Bê Tông Xanh