Giới thiệu

3. Core Value-Gía trị cốt lõi

High Pumping-Bơm tầng cao

ABS responsive

FiCO PanU is very proud of a High pumping like a Building”LandMark 81” high pumping combines the outstanding features of self-compacting concrete and the ability to pump to a height of over 400.5m with high stability without being distributed or turn off the pump

 Vision


FiCO PanU rất tự hào về Bơm tầng cao như tòa nhà” LandMark 81” Bơm tầng cao kết hợp các tính năng vượt trội của bê tông tự lèn và khả năng bơm lên độ cao hơn 400.5m với độ ổn định cao mà không bị phân tầng hay tắt ống bơm. 

 Core Value

ABS responsive

MASSPOUR

Masspour is the optimum solution of FiCO PanU for large or super large components to minimize the risk of heat cracking. The specification of Masspour satisfies the criteria of quality control and durability of bulk concrete according to Vietnamese Standards.

Masspour là giải pháp tối ưu của FiCO PanU cho các cấu kiện lớn hoặc siêu lớn để giảm thiểu các rủi ro nứt do nhiệt. Đặc tính kỹ thuật của Masspour thỏa mãn các tiêu chí kiểm soát chất lượng và độ bền của bê tông khối lớn theo Tiêu chuẩn Việt Nam.